Nobeyama Radio Polarimeter Event 19940102_0235


EventID : 19940102_0235
Start : 1994-01-02T02:34:40.000Z
Peak : 1994-01-02T02:35:25.000Z
End : 1994-01-02T02:36:55.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 4
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -2/1
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 12
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -10/3
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 15
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -2/17
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 47
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -6/10