Nobeyama Radio Polarimeters Event 19881003_2332


EventID : 19881003_2332
Start : 1988-10-03T23:32:00.000Z
Peak : 1988-10-03T23:32:18.000Z
End : 1988-10-03T23:43:00.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 508
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : 2/307
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 196
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -14/28
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 333
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -27/14
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 1092
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -43/229