Nobeyama Radio Polarimeters Event 19881012_0502


EventID : 19881012_0502
Start : 1988-10-12T04:57:48.000Z
Peak : 1988-10-12T05:02:06.000Z
End : 1988-10-12T05:13:48.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 301
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -81/14
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 401
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -23/22
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 531
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -55/12
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 4943
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -75/476