Nobeyama Radio Polarimeters Event 19881110_0613


EventID : 19881110_0613
Start : 1988-11-10T06:11:06.000Z
Peak : 1988-11-10T06:13:42.000Z
End : 1988-11-10T06:24:06.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 1419
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -110/70
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 1220
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -44/44
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 754
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -41/6
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 2824
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -115/101