Nobeyama Radio Polarimeters Event 19881113_2308


EventID : 19881113_2308
Start : 1988-11-13T23:03:12.000Z
Peak : 1988-11-13T23:08:00.000Z
End : 1988-11-13T23:21:12.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 1646
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -2982/1
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 403
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -178/54
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 929
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -238/-4
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 2650
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -868/51