Nobeyama Radio Polarimeters Event 19881228_2342


EventID : 19881228_2342
Start : 1988-12-28T23:41:42.000Z
Peak : 1988-12-28T23:42:54.000Z
End : 1988-12-28T23:46:24.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 179
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -18/4
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 0
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : 0/0
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 463
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : 1/151
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 1943
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -1/101