Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890118_0636


EventID : 19890118_0636
Start : 1989-01-18T06:07:12.000Z
Peak : 1989-01-18T06:36:48.000Z
End : 1989-01-18T07:20:12.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 255
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -178/31
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 361
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -10/46
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 675
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -59/24
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 1656
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -59/38