Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890307_0557


EventID : 19890307_0557
Start : 1989-03-07T05:57:24.000Z
Peak : 1989-03-07T05:57:42.000Z
End : 1989-03-07T06:02:24.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 3476
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -69/246
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 617
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -2/31
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 561
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -40/-3
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 2072
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -60/5