Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890311_0521


EventID : 19890311_0521
Start : 1989-03-11T05:14:36.000Z
Peak : 1989-03-11T05:21:00.000Z
End : 1989-03-11T06:09:36.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 135
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -25/85
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 300
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -9/19
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 482
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -29/34
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 2101
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -26/659