Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890315_0647


EventID : 19890315_0647
Start : 1989-03-15T06:45:12.000Z
Peak : 1989-03-15T06:47:36.000Z
End : 1989-03-15T07:10:12.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 49
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -3/11
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 496
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -21/82
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 1460
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -114/202
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 3652
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : 66/1262