Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890317_0716


EventID : 19890317_0716
Start : 1989-03-17T07:14:54.000Z
Peak : 1989-03-17T07:16:54.000Z
End : 1989-03-17T07:33:54.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 0
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : 0/0
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 644
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -121/172
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 1189
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -19/274
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 2708
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : 11/1008