Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890409_0058


EventID : 19890409_0058
Start : 1989-04-09T00:44:48.000Z
Peak : 1989-04-09T00:58:12.000Z
End : 1989-04-09T01:25:24.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 1267
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -103/52
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 1238
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -98/99
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 1770
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -121/121
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 4927
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -9/809