Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890503_0356


EventID : 19890503_0356
Start : 1989-05-03T03:38:42.000Z
Peak : 1989-05-03T03:56:12.000Z
End : 1989-05-03T04:38:42.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 892
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -776/43
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 912
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -118/525
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 1986
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -478/44
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 5904
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -484/135