Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890504_0417


EventID : 19890504_0417
Start : 1989-05-04T04:17:12.000Z
Peak : 1989-05-04T04:17:30.000Z
End : 1989-05-04T04:33:12.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 1512
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -1/1399
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 242
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -83/2
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 493
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -16/223
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 2012
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : 4/211