Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890505_0728


EventID : 19890505_0728
Start : 1989-05-05T07:25:00.000Z
Peak : 1989-05-05T07:28:54.000Z
End : 1989-05-05T07:57:00.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 633
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -516/11
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 705
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -140/133
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 1504
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -292/-10
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 4619
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -1292/0