Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890806_2340


EventID : 19890806_2340
Start : 1989-08-06T23:38:00.000Z
Peak : 1989-08-06T23:40:18.000Z
End : 1989-08-07T00:03:00.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 576
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -432/5
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 673
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -105/85
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 895
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -915/-7
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 2447
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -570/-4