Nobeyama Radio Polarimeters Event 19890908_0407


EventID : 19890908_0407
Start : 1989-09-08T04:07:12.000Z
Peak : 1989-09-08T04:07:30.000Z
End : 1989-09-08T04:12:12.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 0
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : 0/0
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 134
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -35/22
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 229
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -40/7
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 582
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -101/-17