Nobeyama Radio Polarimeters Event 19900203_0109


EventID : 19900203_0109
Start : 1990-02-03T01:07:54.000Z
Peak : 1990-02-03T01:09:06.000Z
End : 1990-02-03T01:11:24.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 473
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -9/287
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 722
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : 0/145
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 526
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -102/12
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 836
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -48/7