Nobeyama Radio Polarimeter Event 19910319_0157


EventID : 19910319_0157
Start : 1991-03-19T01:56:30.000Z
Peak : 1991-03-19T01:57:42.000Z
End : 1991-03-19T02:00:24.000Z
Maximum flux I @ 17GHz (SFU) : 3849
Min/Max flux V @ 17GHz (SFU) : -3/254
Maximum flux I @ 35GHz (SFU) : 7253
Min/Max flux V @ 35GHz (SFU) : -18/778
Maximum flux I @ 80GHz (SFU) : 2516
Min/Max flux V @ 80GHz (SFU) : -446/60