Nobeyama Radio Polarimeter Event 19910529_2343


EventID : 19910529_2343
Start : 1991-05-29T23:42:18.000Z
Peak : 1991-05-29T23:43:06.000Z
End : 1991-05-29T23:46:18.000Z
Maximum flux I @ 17GHz (SFU) : 1865
Min/Max flux V @ 17GHz (SFU) : -567/2232
Maximum flux I @ 35GHz (SFU) : 1779
Min/Max flux V @ 35GHz (SFU) : -429/-105
Maximum flux I @ 80GHz (SFU) : 337
Min/Max flux V @ 80GHz (SFU) : -62/53