Nobeyama Radio Polarimeter Event 19920911_0604


EventID : 19920911_0604
Start : 1992-09-11T06:03:54.000Z
Peak : 1992-09-11T06:04:48.000Z
End : 1992-09-11T06:06:36.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 98
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -8/16
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 73
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : 1/21
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 146
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -36/1
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 11
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -10/14