Nobeyama Radio Polarimeter Event 19921031_0452


EventID : 19921031_0452
Start : 1992-10-31T04:51:46.000Z
Peak : 1992-10-31T04:52:19.000Z
End : 1992-10-31T04:53:25.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : -7
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -1/0
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : -4
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -1/4
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : -7
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -5/4
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 7
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -24/37