Nobeyama Radio Polarimeter Event 19921031_0523


EventID : 19921031_0523
Start : 1992-10-31T05:22:53.000Z
Peak : 1992-10-31T05:23:07.000Z
End : 1992-10-31T05:23:35.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : -7
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : 0/0
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : -5
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -1/3
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : -8
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -2/4
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : -3
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -24/21