Nobeyama Radio Polarimeter Event 19930206_0524


EventID : 19930206_0524
Start : 1993-02-06T05:24:09.000Z
Peak : 1993-02-06T05:24:22.000Z
End : 1993-02-06T05:24:48.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 63
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : 1/16
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 44
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -8/6
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 108
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -25/35
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 146
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -34/163