Nobeyama Radio Polarimeter Event 19930206_0525


EventID : 19930206_0525
Start : 1993-02-06T05:25:53.000Z
Peak : 1993-02-06T05:25:57.000Z
End : 1993-02-06T05:26:05.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : -5
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : 1/2
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 33
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -4/0
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 80
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : 8/20
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 110
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -15/131