Nobeyama Radio Polarimeter Event 19930930_2241


EventID : 19930930_2241
Start : 1993-09-30T22:32:21.000Z
Peak : 1993-09-30T22:41:29.000Z
End : 1993-09-30T22:59:45.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 19932
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -1038/841
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 45
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -4/26
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 36
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -37/10
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 58
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -41/10