Nobeyama Radio Polarimeter Event 19931001_0417


EventID : 19931001_0417
Start : 1993-10-01T04:17:07.000Z
Peak : 1993-10-01T04:17:21.000Z
End : 1993-10-01T04:17:49.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 40
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -32/2
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 3
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -3/2
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 21
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -3/2
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 33
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -11/0