Nobeyama Radio Polarimeter Event 19931230_0621


EventID : 19931230_0621
Start : 1993-12-30T06:17:51.000Z
Peak : 1993-12-30T06:21:30.000Z
End : 1993-12-30T06:28:48.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 3
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : 0/2
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 19
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -3/3
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 37
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -5/13
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 61
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -6/8