Nobeyama Radio Polarimeter Event 19940101_0132


EventID : 19940101_0132
Start : 1994-01-01T01:32:22.000Z
Peak : 1994-01-01T01:32:38.000Z
End : 1994-01-01T01:33:10.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 6
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : 3/7
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 4
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -1/3
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 8
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -3/2
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 37
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -3/8