Nobeyama Radio Polarimeter Event 19940101_2313


EventID : 19940101_2313
Start : 1994-01-01T23:13:00.000Z
Peak : 1994-01-01T23:13:23.000Z
End : 1994-01-01T23:14:09.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 52
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -41/-14
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 25
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -19/2
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 31
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : 0/30
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 191
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -10/20