Nobeyama Radio Polarimeter Event 19940102_2253


EventID : 19940102_2253
Start : 1994-01-02T22:48:50.000Z
Peak : 1994-01-02T22:53:40.000Z
End : 1994-01-02T23:03:20.000Z
Maximum flux I @ 1GHz (SFU) : 20531
Min/Max flux V @ 1GHz (SFU) : -6096/-13
Maximum flux I @ 2GHz (SFU) : 80
Min/Max flux V @ 2GHz (SFU) : -60/6
Maximum flux I @ 3.75GHz (SFU) : 122
Min/Max flux V @ 3.75GHz (SFU) : -14/26
Maximum flux I @ 9.4GHz (SFU) : 386
Min/Max flux V @ 9.4GHz (SFU) : -7/24